Nieuwbouw Groesbeek │ St. Antoniusweg - Bredeweg

Hier ontstaat iets moois

De planlocatie ligt aan de zuidzijde van de kern Breedeweg in de hoek St. Antoniusweg – Bredeweg. De gronden zijn momenteel in gebruik als weiland/grasland, waardoor het plangebied een overwegend open karakter heeft. De bestaande woningen aan de St. Antoniusweg – Bredeweg grenzen met de achtertuinen aan de nieuwe woningbouwlocatie. Aan de zuidwestzijde grenst de locatie aan het sportcomplex van de R.K.S.V. Groesbeekse Boys. De nieuwbouwlocatie ligt dichtbij het gezellige centrum van Groesbeek.

Op deze website staat informatie over de stedenbouwkundige visie voor het plangebied. Er is volop meegedacht over de invulling van deze nieuwe woonlocatie. Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de terugkoppeling ten aanzien van uw wensen, vragen en voorkeuren.

VERTEL ONS UW (WOON)WENSEN

Denk mee over de nieuwbouw

De vragenlijst is gesloten. Bedankt voor uw inbreng!
De uitkomsten staan op deze website gepubliceerd.

Ruimtelijke opzet

Voor de nieuwe woningbouwlocatie is een stedenbouwkundige opzet gemaakt waarbij de hoofdstructuur is vastgelegd. Het nieuwe woongebied wordt gekenmerkt door een heldere en functionele opzet.
Het exacte aantal woningen en de verschillende woningtypes zijn nog niet bepaald. Wel is al duidelijk dat alleen zogenaamde grondgebonden woningen (met een tuin of patio) zullen worden gebouwd. De meeste nieuwe woningen bestaan in de basis uit twee bouwlagen met een kap.
Daarbij zullen woningen worden gebouwd voor verschillende doelgroepen, variërend van woningen voor starters, levensloopbestendige woningen voor ouderen, woningen voor gezinnen waarbij ca. 30% van de woningen betaalbaar zal zijn. Afhankelijk van de woonbehoefte wordt dat betaalbare koop of -huur.

Binnen de stedenbouwkundige opzet zijn ‘bouwstroken’ opgenomen waarbinnen de nieuwe woningen komen. Deze stroken zijn zodanig gelegen dat de nieuwe woningen op een logische wijze aansluiten op de bestaande ruimtelijke structuur in de omgeving. Doordat de nieuwe wegen voor een belangrijk deel grenzen aan de randen van het nieuwe woongebied, ontstaat een open planstructuur met zicht op de landelijke omgeving. Ook voor wat betreft de ligging van de woningen en tuinen ten opzichte van de zon (en de toepassing van zonnepanelen) is deze voorlopige opzet passend.

Water en groen

Mede vanwege de bestaande waterproblematiek in en rond Bredeweg is het van belang om al in vroeg stadium van de planontwikkeling rekening te houden met de wateropgave. In de stedenbouwkundig opzet wordt, door de aanleg van een watergang langs de nieuwe wegen, voorzien in de opvang en berging van het hemelwater. Daarnaast wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van het verhard oppervlak. Een definitieve oplossing voor de waterberging kan pas in een later stadium van de planvorming worden uitgewerkt. Met de ligging van de watergang wordt ook geanticipeerd op een eventuele koppeling met mogelijke voorzieningen ten hoeve van de wateroverlast in Breedeweg elders.

Het landelijke karakter wordt versterkt door het aanbrengen van hagen op de erfgrenzen en groene bermen langs wegen, bestaande uit gebiedseigen beplanting. Daarnaast is aan de oostzijde van het woongebied ruimte gereserveerd voor de aanleg van een grotere groene ruimte. De invulling hiervan wordt later bepaald.

Verkeer en parkeren

Via de bestaande voorzieningen is de nieuwe woningbouwlocatie goed ontsloten via openbaar vervoer, langzaam verkeer en autoverkeer. Vanaf het nabijgelegen Kerkplein vertrekt een bus richting Groesbeek en Nijmegen. Langs het tracé St. Antoniusweg – Bredeweg naar Groesbeek liggen fietsstroken binnen de kern en vrijliggende fietspaden buiten de kern.

Het nieuwe woongebied wordt straks ontsloten via een nieuwe aansluiting op de St. Antoniusweg. Door middel van een lus-ontsluiting zijn alle woningen bereikbaar. Het openbaar gebied zal een erfachtige inrichting krijgen.
Voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen zal, volgens gemeentelijk beleid, gebruik worden gemaakt van de geldende parkeernormen. Aangezien het aantal en het type woningen nog niet vast staat, is de parkeerbalans nu nog niet te bepalen. Binnen de planlocatie zal voorzien worden in voldoen parkeergelegenheid om aan de geldende parkeernormen te voldoen. Het plan biedt hier voldoende ruimte voor.

Klimaatadaptatie

Door in de stedenbouwkundige opzet al rekening te houden met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering wordt de leefbaarheid van het nieuwe woongebied in de toekomst gegarandeerd.
Deze verwachte gevolgen zullen het meest merkbaar zijn in een toenemende regenintensiteit enerzijds en een toenemende droogte en hitte anderzijds. De keuzes met betrekking tot het voorliggende plangebied houden direct verband met deze aspecten.

Voorlopige planning

september start vragenlijsten, wat zijn uw wensen?
Vragenlijst voor omwonenden: 30 september t/m 14 oktober 2020
Vragenlijst voor mogelijk nieuwe bewoners: 15 oktober t/m 29 oktober 2020
november 2020 terugkoppeling vragenlijsten
3e kwartaal 2021 publicatie ontwerp bestemmingsplan
4e kwartaal 2021 verwachte start verkoop
voorjaar 2022 verwachte start bouw